Üç metal işçisinden ikisinin kredi borcu var, işçilerin yüzde 75'i gelir kaybı yaşadı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 92’si borçlu, her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezinin (BİSAM) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 75’i Kovid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı ve her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu bulunuyor.
Bisam tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.
Metal işçilerinin yüzde 75’i salgın döneminde gelir kaybı yaşadığını ifade etti. İşçilerin yarısından fazlası nisan ayında net gelirini alamadı. On işçiden biri kirasını ödeyemedi iki işçiden birinin borçları arttı.

İşçiler borçlu, borçlar zorluyor

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92’si borcu olduğunu ifade etti. İşçiler arasında borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40,14, çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56,44 çıktı.

Grafik: BİSAM

İşçilerin yarısından fazlası net ücretini alamadı

İşçilerin yaklaşık yüzde 52’si salgın sürecinde gelir kaybı yaşadı. Net gelirinin tamamını ya da fazlasın alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10 oldu. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da var. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74’ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99’unu alabilenlerin oranı yüzde 26.

Grafik: BİSAM
Grafik: BİSAM

İşçilerin üçte ikisinin tüketici kredisi, yarısının kredi kartı borcu var

İşçiler arasında en çok görülen borçluluğun tüketici kredisi olduğu sonucuna ulaşıldı. İşçilerin yüzde 65,3’ü tüketici kredisi borcu, yüzde 50,8’i kredi kartı borcu olduğunu söyledi.

Grafik: BİSAM

İki işçiden birinin borcu arttı, o işçiden ikisi kirasını ödeyemedi

İşçilerin yüzde 51’i Nisan ayında borçlarının arttığını ifade etti. Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48 oldu. İşçilerin yüzde 36,7’si kredi kartını, yüzde 18,6’sı tüketici kredisi borcunu, yüzde 5,7’si konut kredisi borcunu ödeyemediğini belirtti. Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 12,7 olarak tespit edildi.

Grafik: BİSAM

İşçilere ek gelir, yardımlar ve uygulanan politikalar da soruldu

BİSAM araştırmasında öne çıkan bazı başka detaylar da şöyle:
“Araştırma kapsamındaki işçilere COVID sürecinde hanehalkı dışından ayni ya da nakdi bir yardım alıp almadığı sorulmuştur. İşçilerin yaklaşık dörtte üçü herhangi bir yardım almadığını beyan etmiştir. Yardım aldığını beyan edenlerin oranı yaklaşık yüzde 24’tür. Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 13’ü ailesinden yardım aldığını söylerken, yüzde 6’sı devletten yüzde 1.4’ü belediyeden yardım aldığını ifade etmektedir. Vakıf ve dernekten yardım aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 2.5 ile belediyeden yardım aldığını söyleyenlerden fazladır.
“Araştırma kapsamındaki işçilere siyasal iktidarın aldığı tedbirleri ne kadar başarılı buldukları sorulmuştur. İşçilerin yüzde 44’ü virüse karşı alınan tedbirleri başarılı bulurken, sadece yüzde 21’i ekonomik tedbirleri başarılı bulmaktadır. Buna karşın siyasal iktidarın virüse karşı aldığı tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 23 iken, ekonomik tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 47’ye ulaşmaktadır.”
“Araştırma kapsamındaki işçilere ‘Belediyelerin yoksul ailelere yardım yapmasını doğru buluyor musunuz?’ sorusu sorulmuştur. İşçilerin ezici bir çoğunluğu (%93), belediyelerin sosyal yardım yapmasını doğru bulmaktadır. Buna karşın belediyelerin sosyal yardım yapmasını doğru bulmayan işçilerin oranı yüzde 3’ü bulmamaktadır.”

Reklam

“Araştırma kapsamındaki işçilere ‘Hükümetin sosyal yardımlarla ilgili belediyelere karşı kısıtlamalarını haklı buluyor musunuz?’ sorusu da sorulmuştur. Buna göre hükümetin tedbirlerini haklı bulanların oranı yüzde 19 olarak tespit edilmiştir. Buna karşın işçilerin yaklaşık dörtte üçü bu kısıtlamaları haklı bulmamaktadır.”